verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 

 

  1.  de facturen zijn in hun geheel betaalbaar te Waregem, contant, netto en zonder korting (zelfs niet bij vervroegde betaling), behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd andersluidend beding. Bij niet-contante betaling is van rechtswege een jaarlijkse rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus 2% zonder dat enige ingebrekestelling is vereist , dit in afwijking van art.1146 b.w.

 

  1. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum ten gevolge van nalatigheid of kwade wil, zal het bedrag van de factuur na aangetekende ingebrekestelling vermeerderd worden met 10% (met een minimum van 25euro en maximum van 2000 euro).Ten titel van conventioneel en forfaitair schadebeding wegens buitengerechtelijke kosten zonder dat deze bepaling een beletsel kan vormen voor de eventuele toepassing van art. 1244 b.w. ten gunste van de schuldenaar.

 

 

  1. In geval van betwisting, ook in kortgeding, zijn alleen de rechtbank te Kortrijk of het vredegerecht te Waregem bevoegd

 

  1. Bij aanvang van de werken is de werkvloer opgeruimd en leeg .

 

  1. Alle extra werken niet vermeld op offerte worden aan gerekend per uur + materiaal is dit zonder bijkomende offerte .

 

  1. Alle afval wordt aangerekend als het niet op de werf kan gestort worden .per kleine zak 3.5€ of big bag 102.2€ ex btw

 

  1. Bij eventuele overeenkomst van de offerte wordt er 40% van de offerte gestort voor het begin van de werken 40% bij afwerking (het plaatsen van armaturen, stopcontacten, schakelaars)en 20% bijaflevering van de keuringspapieren

 

  1. Alle geleverde en geplaatste goederen blijven eigendom van V.E.C. bvba tot de volledige koopprijs is betaald .

 

  1. Geplaatste goederen zijn niet verzekerd tegen diefstal.het gebouw of werf dient afgesloten te worden door de eigenaar .